تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)

اکانت مدیریت شده 200 درهمی (کارمزد 10+10 درصد)


 
18,990,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 درهمی (کارمزد 10+8 درصد)


 
28,000,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 درهمی (کارمزد 10+7 درصد)


 
46,280,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 درهمی (کارمزد 8+7 درصد)


 
90,980,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 درهمی (کارمزد 8+4 درصد)


 
177,210,000ریال

اکانت مدیریت شده 3500 درهمی (کارمزد 7+3 درصد)


 
304,570,000ریال

اکانت مدیریت شده 5000 درهمی (کارمزد 6+2.5 درصد)


 
429,170,000ریال