تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)

اکانت مدیریت شده 200 درهمی (کارمزد 10+10 درصد)


 
18,150,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 درهمی (کارمزد 10+8 درصد)


 
26,770,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 درهمی (کارمزد 10+7 درصد)


 
44,240,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 درهمی (کارمزد 8+7 درصد)


 
86,960,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 درهمی (کارمزد 8+4 درصد)


 
169,390,000ریال

اکانت مدیریت شده 3500 درهمی (کارمزد 7+3 درصد)


 
291,140,000ریال

اکانت مدیریت شده 5000 درهمی (کارمزد 6+2.5 درصد)


 
410,240,000ریال