تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

اکانت مدیریت شده 20 دلاری (کارمزد 32 درصد)


 
7,740,000ریال

اکانت مدیریت شده 50 دلاری (کارمزد 20 درصد)


 
17,590,000ریال

اکانت مدیریت شده 100 دلاری (کارمزد 18 درصد)


 
34,590,000ریال

اکانت مدیریت شده 200 دلاری (کارمزد 16 درصد)


 
68,000,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 دلاری (کارمزد 8+6 درصد)


 
100,250,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 دلاری (کارمزد 7+5 درصد)


 
164,150,000ریال

اکانت مدیریت شده 750 دلاری (کارمزد 7+4 درصد)


 
244,020,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 دلاری (کارمزد 9 درصد)


 
322,430,000ریال

اکانت مدیریت شده 1500 دلاری (کارمزد 9 درصد)


 
490,240,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 دلاری (کارمزد 5+3 درصد)


 
633,140,000ریال