تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)

اکانت مدیریت شده 200 درهمی (کارمزد 10+10 درصد)


 
19,510,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 درهمی (کارمزد 10+8 درصد)


 
28,780,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 درهمی (کارمزد 10+7 درصد)


 
47,570,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 درهمی (کارمزد 8+7 درصد)


 
93,510,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 درهمی (کارمزد 8+4 درصد)


 
182,130,000ریال

اکانت مدیریت شده 3500 درهمی (کارمزد 7+3 درصد)


 
313,040,000ریال

اکانت مدیریت شده 5000 درهمی (کارمزد 6+2.5 درصد)


 
441,110,000ریال