تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

اکانت مدیریت شده 50 دلاری (کارمزد 8+10 درصد)


 
15,060,000ریال

اکانت مدیریت شده 100 دلاری (کارمزد 8+8 درصد)


 
29,610,000ریال

اکانت مدیریت شده 200 دلاری (کارمزد 8+7 درصد)


 
58,220,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 دلاری (کارمزد 8+6 درصد)


 
85,820,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 دلاری (کارمزد 7+5 درصد)


 
28,110,000ریال

اکانت مدیریت شده 750 دلاری (کارمزد 7+4 درصد)


 
208,920,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 دلاری (کارمزد 6+3 درصد)


 
276,050,000ریال

اکانت مدیریت شده 1500 دلاری (کارمزد 5+3 درصد)


 
410,300,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 دلاری (کارمزد 5+2 درصد)


 
537,030,000ریال