تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)

اکانت مدیریت شده 200 درهمی (کارمزد 10+10 درصد)


 
16,060,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 درهمی (کارمزد 10+8 درصد)


 
23,680,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 درهمی (کارمزد 10+7 درصد)


 
39,140,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 درهمی (کارمزد 8+7 درصد)


 
76,940,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 درهمی (کارمزد 8+4 درصد)


 
149,860,000ریال

اکانت مدیریت شده 3500 درهمی (کارمزد 7+3 درصد)


 
257,570,000ریال

اکانت مدیریت شده 5000 درهمی (کارمزد 6+2.5 درصد)


 
284,330,000ریال