تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

اکانت مدیریت شده 50 دلاری (کارمزد 8+10 درصد)


 
10,233,600ریال

اکانت مدیریت شده 100 دلاری (کارمزد 8+8 درصد)


 
20,126,100ریال

اکانت مدیریت شده 200 دلاری (کارمزد 8+7 درصد)


 
39,569,900ریال

اکانت مدیریت شده 300 دلاری (کارمزد 8+6 درصد)


 
58,331,500ریال

اکانت مدیریت شده 500 دلاری (کارمزد 7+5 درصد)


 
95,513,600ریال

اکانت مدیریت شده 750 دلاری (کارمزد 7+4 درصد)


 
141,991,200ریال

اکانت مدیریت شده 1000 دلاری (کارمزد 6+3 درصد)


 
187,616,000ریال

اکانت مدیریت شده 1500 دلاری (کارمزد 5+3 درصد)


 
278,865,600ریال

اکانت مدیریت شده 2000 دلاری (کارمزد 5+2 درصد)


 
368,409,600ریال