تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

اکانت مدیریت شده 50 دلاری (کارمزد 8+10 درصد)


 
15,844,800ریال

اکانت مدیریت شده 100 دلاری (کارمزد 8+8 درصد)


 
31,161,400ریال

اکانت مدیریت شده 200 دلاری (کارمزد 8+7 درصد)


 
61,266,600ریال

اکانت مدیریت شده 300 دلاری (کارمزد 8+6 درصد)


 
90,315,400ریال

اکانت مدیریت شده 500 دلاری (کارمزد 7+5 درصد)


 
147,884,800ریال

اکانت مدیریت شده 750 دلاری (کارمزد 7+4 درصد)


 
219,846,600ریال

اکانت مدیریت شده 1000 دلاری (کارمزد 6+3 درصد)


 
290,488,000ریال

اکانت مدیریت شده 1500 دلاری (کارمزد 5+3 درصد)


 
431,770,800ریال

اکانت مدیریت شده 2000 دلاری (کارمزد 5+2 درصد)


 
570,412,800ریال