تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

اکانت مدیریت شده 50 دلاری (کارمزد 8+10 درصد)


 
18,900,000ریال

اکانت مدیریت شده 100 دلاری (کارمزد 8+8 درصد)


 
37,170,000ریال

اکانت مدیریت شده 200 دلاری (کارمزد 8+7 درصد)


 
73,080,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 دلاری (کارمزد 8+6 درصد)


 
107,730,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 دلاری (کارمزد 7+5 درصد)


 
176,400,000ریال

اکانت مدیریت شده 750 دلاری (کارمزد 7+4 درصد)


 
262,237,500ریال

اکانت مدیریت شده 1000 دلاری (کارمزد 6+3 درصد)


 
346,500,000ریال

اکانت مدیریت شده 1500 دلاری (کارمزد 5+3 درصد)


 
515,025,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 دلاری (کارمزد 5+2 درصد)


 
680,400,000ریال